Foto

Zgodnie z brzmieniem par. 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskie, sprawozdania finansowe są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania.

Ponadto zgodnie z par. 34 ust. 10 w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki.

Zgodnie z powyższym informuję, że sprawozdania finansowe za rok 2019 są opublikowane na stronie:

https://cuwopole.bip.gov.pl/, zakładka „Sprawozdania finansowe 2019”.

PLAN FINANSOWY NA 2016

Dochody:      
Dział Rozdział § Kwota
801 80104 § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego              101 000,00 zł
Ogółem                101 000,00 zł
       
Wydatki, w tym:    
       
Wydatki bieżące:    
Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota
801 80104 Przedszkole Publiczne Nr 4          1 217 300,00 zł
801 80104 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:          1 007 300,00 zł
801 80104 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                777 200,00 zł
801 80104 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  66 900,00 zł
801 80104 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                142 800,00 zł
801 80104 § 4120 Składki na Fundusz Pracy                  20 400,00 zł
801 80104 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:                    2 700,00 zł
801 80104 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    2 700,00 zł
801 80104 pozostałe wydatki bieżące, w tym:                207 300,00 zł
801 80104 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  22 400,00 zł
801 80104 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                    4 600,00 zł
801 80104 § 4260 Zakup energii                  61 200,00 zł
801 80104 § 4270 Zakup usług remontowych                  36 300,00 zł
801 80104 § 4280 Zakup usług zdrowotnych                        700,00 zł
801 80104 § 4300 Zakup usług pozostałych                  21 000,00 zł
801 80104 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    1 600,00 zł
801 80104 § 4410 Podróże służbowe krajowe                        500,00 zł
801 80104 § 4430 Różne opłaty i składki                    7 100,00 zł
801 80104 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  47 900,00 zł
801 80104 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    3 300,00 zł
801 80104 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        700,00 zł
Ogółem          1 217 300,00 zł
Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2016 r.
Dochody:      
         
Dział Rozdział Paragraf Opis źródła dochodów* Plan na 2016 rok
1 2 3 4 6
801 80104 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego              100 600,00 zł
801 80104 0920 Pozostałe odsetki                  1 500,00 zł
801 80104 0970 Wpływy z różnych dochodów                  2 500,00 zł
Ogółem                104 600,00 zł
   
         
Wydatki:      
         
Dział Rozdział Nazwa zadania Opis wydatków** Plan na 2016 rok
1 2 3 4 6
801 80104 pozostałe wydatki bieżące, w tym:                104 600,00 zł
801 80104 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  2 500,00 zł
801 80104 § 4220 Zakup środków żywności              100 600,00 zł
801 80104 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                  1 500,00 zł
Ogółem                104 600,00 zł

Plan Finansowy  wydatków przedszkola na rok 2014/15,
kwota ta jest przeznaczona na: 


  - wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, 
  - bieżące opłaty za media, 
  - bieżące remonty,
  - zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych,
  - dokształcanie nauczycieli,
  - zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, 
  - zakup materiałów kancelaryjnych, druków,
  - zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki przedszkolnej