Foto

Zgodnie z brzmieniem par. 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskie, sprawozdania finansowe są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania.

Ponadto zgodnie z par. 34 ust. 10 w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki.

Zgodnie z powyższym informuję, że sprawozdania finansowe za rok 2019 są opublikowane na stronie:

https://cuwopole.bip.gov.pl/, zakładka „Sprawozdania finansowe 2019”.