Foto

PLAN FINANSOWY NA 2016

Dochody:      
Dział Rozdział § Kwota
801 80104 § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego              101 000,00 zł
Ogółem                101 000,00 zł
       
Wydatki, w tym:    
       
Wydatki bieżące:    
Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota
801 80104 Przedszkole Publiczne Nr 4          1 217 300,00 zł
801 80104 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:          1 007 300,00 zł
801 80104 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                777 200,00 zł
801 80104 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  66 900,00 zł
801 80104 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                142 800,00 zł
801 80104 § 4120 Składki na Fundusz Pracy                  20 400,00 zł
801 80104 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:                    2 700,00 zł
801 80104 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    2 700,00 zł
801 80104 pozostałe wydatki bieżące, w tym:                207 300,00 zł
801 80104 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  22 400,00 zł
801 80104 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                    4 600,00 zł
801 80104 § 4260 Zakup energii                  61 200,00 zł
801 80104 § 4270 Zakup usług remontowych                  36 300,00 zł
801 80104 § 4280 Zakup usług zdrowotnych                        700,00 zł
801 80104 § 4300 Zakup usług pozostałych                  21 000,00 zł
801 80104 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    1 600,00 zł
801 80104 § 4410 Podróże służbowe krajowe                        500,00 zł
801 80104 § 4430 Różne opłaty i składki                    7 100,00 zł
801 80104 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  47 900,00 zł
801 80104 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    3 300,00 zł
801 80104 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        700,00 zł
Ogółem          1 217 300,00 zł
Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2016 r.
Dochody:      
         
Dział Rozdział Paragraf Opis źródła dochodów* Plan na 2016 rok
1 2 3 4 6
801 80104 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego              100 600,00 zł
801 80104 0920 Pozostałe odsetki                  1 500,00 zł
801 80104 0970 Wpływy z różnych dochodów                  2 500,00 zł
Ogółem                104 600,00 zł
   
         
Wydatki:      
         
Dział Rozdział Nazwa zadania Opis wydatków** Plan na 2016 rok
1 2 3 4 6
801 80104 pozostałe wydatki bieżące, w tym:                104 600,00 zł
801 80104 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  2 500,00 zł
801 80104 § 4220 Zakup środków żywności              100 600,00 zł
801 80104 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                  1 500,00 zł
Ogółem                104 600,00 zł