Foto

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na zapewnieniu dzieciom opieki i stworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju.

1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalane są w rocznych programach pracy przedszkola i w planach poszczególnych oddziałów przedszkolnych i dotyczą:
1) stwarzania warunków do realizacji działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zagrożeń ze strony środowiska społecznego,
2) poznania środowiska społeczno-kulturowego, współpracy ze środowiskiem lokalnym,
3) zapoznawania dzieci z naszym regionem, rozbudzania zainteresowania kulturą i sztuką,
4) inspirowania do działań twórczych, poszukiwań, dostarczania radości odkrywania poprzez kontakt z przyrodą,
5) wspierania rozwoju dziecka w sferze intelektualnej, psychicznej, emocjonalnej, zdrowotnej, estetycznej, moralnej i duchowej poprzez różne formy ekspresji,
6) uczenia dzieci zachowań społecznie akceptowanych, które ułatwią im funkcjonowanie w grupie rówieśniczej w przedszkolu, a potem w szkole.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych.