Foto

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Opolu

 

 Przedszkole Publiczne Nr 4 w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta
Opola prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Działa na podstawie:


 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r nr 256 poz. 2572 z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. Nr 56 poz. 357 z 1997r. z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1991r. prawo budżetowe (tekst jedn. Dz. U. Nr 72 poz. 344 z 1993r. z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 i z 2010r. nr 28 poz. 146)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z 2001r. z póź. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz.232 z 2004r.)
 • Uchwała Nr XXX/280/96 Rady Miasta Opola z dnia 19 lipca 1996r. w sprawie ustalenia form organizacyjno-prawnych działania przedszkoli publicznych na terenie gminy Opole
 • Uchwała Nr XVIII/286/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999r. zmieniająca uchwałę w sprawie form organizacyjno-prawnych działania przedszkoli publicznych na terenie gminy Opole
 • Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

 • Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.