Foto

Wielkość mienia Przedszkola Publicznego nr 4 w Opolu

  Na 31.12.2015 r.
brutto umorzenie netto
Środki trwałe      
gr. 0 - grunty 21 156,59 0,00 21 156,59
gr. 1 - budynki i lokale 872 311,43 476 035,48 396 275,95
gr. 2 - obiekty inż. lądowej i wodn. 62 171,09 22 174,36 39 996,73
gr. 3 - kotły i maszyny energ.     0,00
gr. 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 2 780,00 2 780,00 0,00
gr. 5 - specj. maszyny, urządzenia i aparaty     0,00
gr. 6 - urządzenia techniczne     0,00
gr.7 - środki transportowe     0,00
gr. 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia 25 092,49 16 713,15 8 379,34
gr. 9 - inwentarz żywy     0,00
Razem 983 511,60 517 702,99 465 808,61
Wartości niematerialne                         i prawne      
Inne wartości niemat. i prawne /*2 7 288,33 7 288,33 0,00
Pozostałe środki trwałe 201.347,63 201.347,63 0,00
Zbiory biblioteczne 4.901,42 4.901,42 0,00

W ramach grupy 0 – grunty w użytkowanie wieczyste jednostka otrzymała protokołem przekazania od Urzędu Miasta Opola działkę nr 132/2 z karty mapy 1 o powierzchni 0,4511ha w 2010 r.

W ramach grupy 1 - budynki i w użytkowanie wieczyste jednostka otrzymała protokołem przekazania od Urzędu Miasta Opola budynek przedszkola w 1992 r.

W ramach grupy 2 - obiekty inż. lądowej i wodn. jednostka otrzymała protokołem przekazania od Urzędu Miasta Opola plac zabaw składający się z 10 elementów w 2007 r.

W ramach grupy 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania jednostka zakupiła zestaw komputerowy w 2008 r.

W ramach grupy 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i jednostka zakupiła:

1) Zmywarkę w 2006 r.

2) Zmywarkę w 2009 r.

3) Patelnie elektryczną do kuchni w 2010 r.

4) Piec konwekcyjny w 2010 r.

W ramach wartości niematerialnych i prawnych jednostka zakupiła programy komputerowe:

1) PROGMAN Księgowość, Płace, Kadry, Przelewy

2) PROGMAN Ewidencja dzieci, Magazyn – Stołówka w 2005 r.

3) PROGMAN Arkusz organizacyjny w 2006 r.

4) PROGMAN System naboru w 2006 r.

5) PROGMAN Zlecone w 2009 r.

6) MS OFFICE 2003, MS WIDNOWS XP HOME w 2006 r.

7) WOLTERS KLUWER Wyposażenie w 2013 r.