Foto

Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych , dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

*ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2017r. poz.59 )

* ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2017r.poz.60 )

* ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016t. poz.1943 z późn. zm. )

* uchwały nr XXXIX/775/2017r Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Rekrutacja do przedszkola odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego . Druki do naboru należy pobrać oraz zapoznać się z regulaminem naboru na stronie systemu elektronicznego( Opolski Serwis Oświatowy ) http://nabor.pcss.pl/opole lub w formie papierowej w przedszkolu w ściśle określonym terminie.