Foto

Przedszkole  realizuje  cele  i  zadania  określone w ustawie o systemie 
oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności 
podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2016/2017

 

 

Podstawa prawna rekrutacji do przedszkoli publicznych:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu
  i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

Informacje ogólne.

 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 • Od dnia 1 września 2016 r. dziecko, które w 2016 r. kończy 6 lat, na wniosek rodziców, może także rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Opola:
  • na podstawie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym, złożonej w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka,
  • na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych,po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
 • Dzieci zamieszkałe poza terenem Miasta Opola mogą być przyjęte do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Opolu.
Nabór do przedszkoli publicznych będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego, na stronie
http://nabor.pcss.pl/opole

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci pobierają odpowiedni dokument zgłoszeniowy (elektroniczny w panelu Deklaracja/Wniosek lub papierowy - w przedszkolu) i wypełniony składają w przedszkolu. Zgłoszenie dziecka/kandydata będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do przedszkola deklaracji lub wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami) w formie elektronicznej i papierowej lub tylko papierowej.

Uwaga: Wysłanie wypełnionego druku - Deklaracja/Wniosek - na ww. stronie bez wydrukowania, podpisania
i dostarczenia do przedszkola nie jest zgłoszeniem dziecka na rok szkolny 2016/2017
.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego w roku szkolnym 2015/2016 pobierają DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie od 22 do 29 lutego 2016 r. i wypełnioną składają w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Jednocześnie są zobowiązani do podpisania umowy na rok szkolny 2016/2017 w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2016 r.

Rodzice/opiekunowie prawni, który chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola w terminie od 7 do 23 marca 2016 r. i wypełniony składają w przedszkolu, do którego chcą zapisać dziecko. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
 • We wniosku należy wskazać przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
 • Wypełniony wniosek (w ilości kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek) należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru, wskazanego na pierwszym miejscu.
 • W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.
 • Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego we wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego. Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium - eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną. Rodzice/ opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć

I. W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe – wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.):

 1. Wielodzietność rodziny kandydata.*
 2. Niepełnosprawność kandydata.
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 5. Pieczą zastępczą.
 6. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 7. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.**

Kryteria te mają jednakową wartość - 100 punktów.
*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b pkt 1 ustawy)
**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b pkt 2 ustawy).

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
  • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

II. W drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria samorządowe określone w Uchwale Nr XIX/341/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 3167) pobierz

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1.

Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat     z odroczonym spełnianiem obowiązku szkolnego

lub 

kandydat ze stwierdzoną alergią pokarmową lub chorobą wymagającą stosowania indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza (dotyczy przyjęcia do Przedszkola Publicznego Nr 28 im. Czesława Janczarskiego specjalizującego się w żywieniu dzieci z dietą).

25

Decyzja dyrektora szkoły o odroczeniu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u kandydata alergii pokarmowej lub chorobie wymagającej indywidualnej diety.

2.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się/studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne.

Kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje kandydata.

20

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenieo wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

lub

zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki/studiów

lub

wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacjaz Krajowego Rejestru Sądowego

lub

zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

3. Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu.
15
Zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym rodzice kandydata złożyli deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo.
4. Kandydat, którego rodzice we wniosku o przyjęcie wskazali  w pierwszej preferencji przedszkole, jako najdogodniejsze ze względów logistycznych.
10
Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego.
5. Kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz kandydat z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
5

Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia [1]

lub

zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

6. Kandydat, którego rodzice wskazali Opole jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych.
2

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie [2], lub

zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub

urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynką podawczą systemu teleinformatycznego administracjipodatkowej (UPO).

[1] Kopie dokumentu poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata.
[2] Jak wyżej.

TERMINY PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

DEKLARACJE o kontynuacji wychowania przedszkolnego będą przyjmowanew terminie od 22 do 29 lutego 2016 r. Niezłożenie deklaracji w tym terminie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka  uczęszczającego do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2016 r.

WNIOSKI o przyjęcie do przedszkola będą przyjmowanew terminach określonych w Zarządzeniu Nr OR-I.0050.34.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym przejdź

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
 • Od dnia 7 marca do dnia 23 marca 2016 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (w ilości kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek) - tylko w placówce wskazanej  w pierwszej preferencji,
 • Dnia 12 kwietnia 2016 r. o godz. 15.00 – ogłoszenie (wywieszenie w przedszkolach) listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Lista kandydatów zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola.
 • Od dnia 13 kwietnia do dnia 20 kwietnia 2016 r. potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez złożenie w placówce stosownego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 • Dnia 22 kwietnia 2016 r. o godz. 15.00 – ogłoszenie (wywieszenie w przedszkolach) list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego przedszkola.

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola publiczne dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą. Wnioski do postępowania uzupełniającego złożone w przedszkolach z wolnymi miejscami podlegać będą procedurze rekrutacyjnej opisanej wyżej w części Postępowanie rekrutacyjne, w terminach:

 • Od dnia 25 kwietnia do dnia 6 maja 2016 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (w ilości kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek) - tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji,
 • Dnia 19 maja 2016 r. o godz. 15.00 – ogłoszenie (wywieszenie w przedszkolach) listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Lista kandydatów zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola.
 • Od dnia 20 maja do dnia 30 maja 2016 r. potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez złożenie w placówce stosownego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 • Dnia 2 czerwca 2016 r. o godz. 15.00 – ogłoszenie (wywieszenie w przedszkolach) list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętychdo przedszkoli. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego przedszkola.

Wykaz przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami zostanie opublikowany na stronie http://oswiata.opole.pl

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

CELE PRIORYTETOWE:
1. Przedszkole wspiera ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci, wprowadza je w fascynujący świat nauki i książki.
2. Przedszkole wzbogaca wiedzę i doskonali umiejętności społeczności przedszkolnej w zakresie nawyków higieniczno – kulturalnych i bezpieczeństwa.


CELE GŁÓWNE:
1. Dzieci chętnie sięgają po książki, z radością przeprowadzają doświadczenia przyrodnicze, lubią matematykę i doskonale sobie z nią radzą.
2. Dzieci świadomie dbają o higienę i bezpieczeństwo, znają i stosują zasady savoir-vivre.

OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY.
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ.

W zakresie celu głównego 1:

• dzieci rozwijają się wielokierunkowo stymulowane w przedszkolu w toku procesów poznawczych, zdobywają wiedzę o otaczającym świecie, kształtują zdolności i umiejętności;
• potrafią logicznie myśleć i wyciągać wnioski;
• interesują się otaczającym światem, chętnie przeprowadzają doświadczenia, rozumieją zjawiska przyrodnicze;
• potrafią współpracować w parach lub małych zespołach;
• sięgają po książki dla przyjemności, by rozwiązać jakiś problem, by się czegoś dowiedzieć;
• rodzice towarzyszą dzieciom w przygodach z książką i nauką, aktywnie włączają się w działania przedszkola;
• uczestnicząc w przedszkolnych warsztatach, zajęciach otwartych itp. dowiadują się na czym polega dziecięca matematyka i mogą kontynuować zabawy matematyczne z własnym dzieckiem.


OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ

W zakresie celu głównego 2:

• przedszkole gromadzi informacje związane z zasadami higieny w życiu rodzin dzieci i przedszkolnej społeczności,
• społeczność przedszkolna akceptuje plan pracy przedszkola,
• rodzice w dużym stopniu angażują się w kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków higieniczno-kulturalnych; troszczą się o ich bezpieczeństwo,
• nauczyciele systematycznie wzbogacają swoją wiedzę z zakresu kształtowania u dzieci prawidłowych nawyków higieniczno-kulturalnych oraz bezpieczeństwa,
• dzieci oraz cała społeczność przedszkolna świadomie dbają o higienę osobistą i bezpieczeństwo,
• dzieci znają zasady kulturalnego zachowania się w czasie posiłku,
• dzieci są systematycznie wdrażane do higienicznego trybu życia.