Foto

 

CELE PRIORYTETOWE:
1. Przedszkole wspiera ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci, wprowadza je w fascynujący świat nauki i książki.
2. Przedszkole wzbogaca wiedzę i doskonali umiejętności społeczności przedszkolnej w zakresie nawyków higieniczno – kulturalnych i bezpieczeństwa.


CELE GŁÓWNE:
1. Dzieci chętnie sięgają po książki, z radością przeprowadzają doświadczenia przyrodnicze, lubią matematykę i doskonale sobie z nią radzą.
2. Dzieci świadomie dbają o higienę i bezpieczeństwo, znają i stosują zasady savoir-vivre.

OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY.
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ.

W zakresie celu głównego 1:

• dzieci rozwijają się wielokierunkowo stymulowane w przedszkolu w toku procesów poznawczych, zdobywają wiedzę o otaczającym świecie, kształtują zdolności i umiejętności;
• potrafią logicznie myśleć i wyciągać wnioski;
• interesują się otaczającym światem, chętnie przeprowadzają doświadczenia, rozumieją zjawiska przyrodnicze;
• potrafią współpracować w parach lub małych zespołach;
• sięgają po książki dla przyjemności, by rozwiązać jakiś problem, by się czegoś dowiedzieć;
• rodzice towarzyszą dzieciom w przygodach z książką i nauką, aktywnie włączają się w działania przedszkola;
• uczestnicząc w przedszkolnych warsztatach, zajęciach otwartych itp. dowiadują się na czym polega dziecięca matematyka i mogą kontynuować zabawy matematyczne z własnym dzieckiem.


OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ

W zakresie celu głównego 2:

• przedszkole gromadzi informacje związane z zasadami higieny w życiu rodzin dzieci i przedszkolnej społeczności,
• społeczność przedszkolna akceptuje plan pracy przedszkola,
• rodzice w dużym stopniu angażują się w kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków higieniczno-kulturalnych; troszczą się o ich bezpieczeństwo,
• nauczyciele systematycznie wzbogacają swoją wiedzę z zakresu kształtowania u dzieci prawidłowych nawyków higieniczno-kulturalnych oraz bezpieczeństwa,
• dzieci oraz cała społeczność przedszkolna świadomie dbają o higienę osobistą i bezpieczeństwo,
• dzieci znają zasady kulturalnego zachowania się w czasie posiłku,
• dzieci są systematycznie wdrażane do higienicznego trybu życia.